Ливадия тынчтык кайрылуусу - Ливадийское послание мира

Compressed file

Биз, 2019-жылы 4-5-июнда Ялта шаарында өткөн, ал жерде 1945-жылы  согуштан кийинки дүйнө пайдубалынын негизин түптөгөн Крым (Ялта) конференциясы болгон, Эл аралык V гуманитардык Ливадия форумунун катышуучулары – Россия Федерациясынын Федералдык Жыйынынын, Россия Федерациясынын Өкмөтүнүн, Россия Федерациясынын субъектеринин мамлекеттик бийлик органдарынын, эксперттик жана жарандык коомчулуктун, чет өлкөдө жашаган мекендештердин уюмдарынын, башка мамлекеттердин  өкүлдөрү,

тынчтык жана адилеттик идеалдарын бекемдөөгө жана ошондой эле ЮНЕСКОнун Уставында бекитилген адамдардын аң-сезимине тынчтыкты сактоо идеяларын сиңдирүү маселесин аткарууга умтулууну билдирип,

дүйнөдө тынчтыкты сактоо үчүн эл аралык укуктун жалпыга таанылган эрежелерин жана ченемдерин бардык мамлекеттер тарабынан кынтыксыз сактоо зарылдыгын таанып,

сый жана өз ара пайдалуу кызматташуунун принциптерине негизделген элдердин жана өлкөлөрдүн ортосундагы өз ара мамилелерин жакшыртуу ишинде элдик дипломатиянын маанилүүлүгүн сезип,

элдердин жана өлкөлөрдүн ортосундагы ишенимди бекемдөөгө, маданияттардын жакындашуусуна түрткү берүүгө жана маданий-гуманитарных чөйрөдө мамлекеттердин өз ара аракеттешүүсүн кеңейтүүгө чакырып,

бир катар мамлекеттерде Экинчи дүйнөлүк согуштун окуялары тууралуу тарыхый чындыкты атайын бурмалоого тынчыздануу билдирип,

нацизм идеологиясын калыбына келтирүүгө, расизм жана ксенофобияны жайылтууга болгон аракеттерди чечкиндинүү түрдө айыптап,

мамлекеттерди жана эл аралык уюмдарды, ошондой эле дүйнөлүк коомчулукту 2020-жылы Экинчи дүйнөлүк согуштун 75 жылдык мааракесин салтанаттуу белгилөөгө чакырып,

бул кайрылууну мамлекет жетекчилерине, парламент мүчөлөрүнө, эл аралык өкмөттүк жана өкмөттүк эмес уюмдарга, коомдук ишмерлерге, окумуштууларга, маданияттын жана билим берүүнүн ишмерлерине, биздин  планетада тынчтыкты сактоо адамзаттын башкы миссиясы деп эсептеген бардык адамдарга жолдойбуз.

Бириккен Улуттар Уюмунун бардык мүчө-мамлекеттеринин саясий эрки менен XXI кылымда согушсуз көп полярдуу дүйнө реалдуу болууга тийиш жана болот деп ишенебиз. Тарыхты бурмалоо, саясатта, экономикада, гуманитардык чөйрөдө экстремисттик идеологияларды жана кош стандарттарды сиңдирүү аркылуу адамзат коомунун гуманитардык жана баалуулуктардын негиздерин кыйратуу жараянын токтотуу зарыл.

Заманбап тарыхта мындай мамиле мамлекеттердин кыйроосуна, массалык жарандык жоготууларга, качкындардын сансыз агымына, бүткүл дүйнөлүк маданий мурастын объектилерин жок кылууга жана талап-тоноого алып келди.

Бул бүлгүнгө алып баруучу жараяндарды биргелешкен күч-аракеттер менен гана токтотууга болот деген ишеним менен 2022-жылы Россия Федерациясында диндер жана этностор аралык диалог боюнча бүткүл дүйнөлүк конференцияны өткөрүү демилгесин колдоп берүүнү сураныбыз. Бул конференция 2018-жылы 22-майда кабыл алынган БУУнун Башкы Ассамблеясынын «Бириккен Улуттар Уюмунун, улуттук парламентттер жана Парламенттер аралык союздун ортосундагы өз ара аракеттешүүсү» 72/278 резолюциясына ылайык жана элдердин ортосундагы ишенимди бекемдөөнүн жолдору, жалпы тынчтыкты сактоо боюнча ачык талкууну уюштуруу максатында өткөрүлөт. 

БУУнун Башкы Ассамблеясынын 74-сессиясынын резолюциясынын «Расизмдин, расалык басмырлоонун, ксенофобиянын жана ошолор менен байланышкан жол берилбестиктердин заманбап формаларын күчөтүүгө түрткү берген нацизмди, неонацизмди баатырдык катары көрсөтүүгө, практиканын башка түрлөрүнө каршы күрөшүү» долбооруна Экинчи дүйнөлүк согуштагы жеңишти адамзаттын дүйнөлүк мурастарынын бөлүгү катары, ал эми бардык өлкөлөрдөгү нацизмге каршы күрөшкөн баатырларга арналган эстеликтерди адамзаттын бүткүл дүйнөлүк мемориалы катары таануу тууралуу жобо киргизүүнү сунуштайбыз.

 

 Эл аралык V гуманитардык Ливадия форумунун

катышуучулары

Мы, участники V Международного гуманитарного Ливадийского форума - представители Федерального Собрания Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, экспертного и гражданского сообществ, организаций соотечественников, проживающих за рубежом, иностранных государств, состоявшегося 4-5 июня 2019 года в городе Ялте, где проводилась Крымская (Ялтинская) конференция 1945 года, заложившая основы послевоенного мироустройства,

выражая стремление к укреплению идеалов мира и справедливости, а также к выполнению задачи укоренения в сознании людей идей защиты мира, закрепленной в Уставе ЮНЕСКО,

признавая необходимость неукоснительного соблюдения всеми государствами общепризнанных принципов и норм международного права для сохранения мира во всем мире,

сознавая важность народной дипломатии в деле улучшения взаимоотношений между народами и странами, основанных на принципах уважения и взаимовыгодного сотрудничества,

призывая к укреплению доверия между народами и странами, способствуя сближению культур и расширению взаимодействия между государствами в культурно-гуманитарной сфере,

выражая обеспокоенность осознанным искажением в ряде государств исторической правды о событиях Второй мировой войны,

решительно осуждая попытки реставрации идеологии нацизма, распространения расизма и ксенофобии,

призывая государства и международные организации, а также мировую общественность торжественно отметить в 2020 году 75-летие окончания Второй мировой войны,

адресуем настоящее послание руководителям государств, парламентариям, международным правительственным и неправительственным организациям, общественным деятелям, ученым, деятелям культуры и образования, всем, для кого сохранение мира на нашей планете является главной миссией человечества.

Убеждены, что многополярный мир без войн в XXI веке может и должен стать реальностью при наличии политической воли всех государств - членов Организации Объединенных Наций. Необходимо остановить процессы разрушения гуманитарных и ценностных основ человеческого общества посредством фальсификации истории, насаждения в политике, экономике, гуманитарной сфере экстремистских идеологий и двойных стандартов.

В современной истории подобный подход уже привел к распаду целых государств, массовым жертвам среди гражданского населения, бесчисленным потокам беженцев, уничтожению и расхищению объектов всемирного культурного наследия.

Будучи уверенными в том, что прекратить эти губительные процессы можно лишь совместными усилиями, просим поддержать инициативу проведения в Российской Федерации  в  2022  году  всемирной  конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу  в  соответствии  с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 72/278 "Взаимодействие между Организацией Объединенных Наций, национальными парламентами и Межпарламентским союзом", принятой 22 мая 2018  года,  в  целях организации открытой дискуссии о путях укрепления доверия между народами, поддержания всеобщего мира.

Предлагаем включить в проект резолюции 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости" положение о признании победы над нацизмом во Второй мировой войне частью всемирного наследия человечества, а памятников борцам с нацизмом во всех странах - всемирным мемориалом человечества.

 

Участники V Международного

гуманитарного Ливадийского форума